top of page
VILKÅR VED UTLEIE.

Generelle vilkår for leie & produksjoner

Sist oppdatert: 18.10.2018

 

1.Parter.

Selger (
 «vi», «oss» eller «P&P» )
Disse vilkår gjelder for alle selskaper i P&P Konsernet.

  • P&P Produksjoner AS (918657118)

  • P&P Installasjoner AS (Org: 820528182)

  • P&P Drift 1 AS (Org: 916984529)

  • P&P Drift 2 AS (Org: 920579582)Kjøper / Kunde: Den person som er oppgitt som kjøper / kunde i bestillinger, blir i det følgende benevnt («du», «deg», «din» eller «ditt»)

  

2.Generelt

Betingelsene som er beskrevet i dette skriv er generelle betingelser for P&P, og vedtas som en del av alle avtaler som inngås mellom P&P og kunde om levering av tjenester. Med mindre noe annet er eksplisitt skriftlig avtalt, er det disse betingelser som er gjeldende.

 

3.Leie

Utstyret hentes av leietaker ved Johan Berentsensvei 65, 5160 Laksevåg, med mindre annet er avtalt. Besørger P&P transport, tilkommer fraktkostnad. Utleid utstyr kan ikke fremleies uten at dette er avtalt skriftlig. Likeledes skal det på forhånd avtales skriftlig dersom utstyret skal bringes ut av Norge. P&P har alltid eiendomsretten til utstyret, og denne overføres ikke under noen omstendigheter til leietaker. Utstyret må aldri innbygges i, eller sammenføres med annen fast eiendom.

 

4.Avbestilling

Avbestilling av oppdrag må skje skriftlig. 

Følgende betingelser gjelder for avbestillingen, med mindre annet er avtalt skriftlig: 

Skjer avbestilling etter signering av leiekontrakt, men mer enn 6 uker før arrangementstart, vil P&P fakturere medgåtte arbeidstimer samt dokumenterbare kostnader i forbindelse med kanselleringen.

Ved avbestilling mindre enn 6 uker før arrangementstart, vil P&P fakturere 25 % av kontraktens verdi, eks. mva. Ved avbestilling mindre enn 3 uker før arrangementstart, vil P&P fakturere 75 % av kontraktens verdi, eks. mva. Ved avbestilling mindre enn 1 uke før arrangementstart, vil P&P fakturere 100 % av kontraktens verdi, eks. mva.

 

5.Betaling

Leiebeløpet skal gjøres opp ved leieperiodens begynnelse. NB: Vi tar ikke kort! For de kunder som betaler pr. Faktura, skal denne være oppgjort før utstyr utleveres. For kunder med opplagt konto skal betaling finne sted (netto) 10 dager etter leieperiodens begynnelse. Leiebeløpet blir ikke kreditert ved senere kjøp, om ikke dette er avtalt skriftlig. Mislighold av betalingsbetingelser er å betrakte som kontraktsbrudd og fordringer vill inndrives etter gjeldene regelverk.

 

6.Tilgang til utstyret

P&P skal når som helst i utleieperioden kunne gis adgang til å besiktige det utleide utstyr. Dersom leietaker bryter disse utleiebetingelser, eller misligholder sin kreditt (dvs. oversitter avtalte betalingsbetingelser), kan P&P med en ukes varsel oppheve den aktuelle og eventuelle andre løpende leieavtaler. Leietaker plikter da å umiddelbart returnere utstyret, eventuelt gi P&Ps representant uhindret tilgang til å hente utstyret.

 

7.Forlengelse av leieperioden

Eventuell forlengelse av leieperioden må meddeles P&P senest en uke før leieperiodens utløp. Forsinket tilbakelevering av utstyr debiteres med 50% av leiepris pr. dag. Det påhviler leietaker å uoppfordret returnere utstyret til avtalt tid, eller gi utvetydig beskjed ved forsinkelse/forlengelse av leieperiode. Er ikke utstyret tilbakelevert innen 7 virkedager etter leieperiodens utløp, og det ikke foreligger noen utvidelse av leieavtalen, kan P&P fakturere utstyret som solgt til listepris.
 

8.Henting og levering

Utstyret hentes etter mellom kl:10.00 – 16.00 på leieperiodens første dag, og returneres før kl. 12:00 dagen etter leieperiodens utløp. Avbestilling av bestilt utstyr må gjøres senest en uke før leieperiodens begynnelse. For ikke avhentet utstyr debiteres en avgift på 30% av leiepris.
 

9.Ansvar

Leietaker forplikter seg til å ta vare på utstyret på best mulig måte, og ikke låne eller bytte det ut, eller skille seg fra det på annen måte. Forsikringsplikt påhviler leietaker fra det øyeblikket utstyret forlater P&P, til det returneres. På anmodning fra leietaker kan P&P tilby forsikring som dekker brann, innbrudd, vannledningsskade samt transport innen Europa (begrenset til oppad 3.000.000,- pr. transportmiddel for alle vanlige transportmidler). Pris på forsikring vil variere og må derfor forespørres i det enkelte tilfelle. Forøvrig er leietaker alene ansvarlig for all skade som oppstår på innleid utstyr, uansett skadetype og årsak. Utstyret skal ikke benyttes utendørs, i fuktige eller støvete miljøer uten utleiers skriftlige samtykke.

 

10.Force Majeure

Partene kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller mangler dersom det godgjøres at disse skyldes en hindring utenfor partenes kontroll, og som det ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletidspunktet eller unngått, eller overvunnet følgene av. Slike hindringer omfatter, men er ikke begrenset til; streik, lockout, naturkatastrofer, brann, krig og ethvert forhold som etter gjeldende rett er å anse som force majeure.


11.Defekt utstyr

Tilbakeleverte defekte lyskilder belastes leietaker etter gjeldende salgspris. Tilbakelevert defekt utstyr repareres av P&P, hvorpå reparasjonskostnaden debiteres leietaker. All rengjøring og nullstilling av utstyr, samt kveiling av kabler debiteres leietaker etter medgått tid til gjeldende timesatser. For 2018 er denne 570,- pr time + mva. P&P har ansvaret for at utleid utstyr er funksjonsdyktig ved utlevering. Evt. mangler berettiger ikke leietaker til å oppheve avtalen, såfremt P&P innen rimelig tid søker å bringe forholdet i orden. Leietaker kan uansett ikke kreve erstatning utover den forholdsmessige del av leiesummen. P&P påtar seg intet ansvar for evt. tap eller ekstra kostnader leietaker måtte påberope seg som følge av svikt på noe av det innleide utstyret.
 

12.Parkering

Parkering for biler, lastebiler, semitrailere og hengere som vi benytter i forbindelse med aktuelle utleiearrangementet må arrangeres i umiddelbar nærhet både under opprigg / nedrigg og all tid her i mellom. Kostnader forbundet med parkering, (og eventuelle bøter som følge av mangelfulle parkeringsmuligheter i nærhet av venue) tilfaller leietaker. 

13.Bærehjelp

I de tilfeller det er avtalt at leietager stiller bærehjelp eller “Local Crew”, og disse uteblir eller er uskikket til å arbeide, blir leietager holdt økonomisk ansvarlig tilsvarende kr. 670,- +mva pr. time pr manglende bærehjelp.

 

14.Kost & Losji

For oppdrag 4-8 timer skal P&P sine medarbeidere, samt evt underlevrandører ha tilgjengelig vann/mineralvann/kaffe for oppdragsgivers regning.

For oppdrag med varighet over 8 timer, skal P&P sine medarbeidere samt underlevrandører ha tilgjengelig nødvendig mat og drikke for oppdragsgivers regning. Detaljer rundt dette avtales på forhånd i hvert enkelt tilfelle. Ved oppdrag som krever overnatting, skal kunde besørge losji på egnet hotell/leilighet med enkeltrom a min. **** som har dusj, TV og WIFI.

 

15.Sikkerhet

Ved bruk av scenekonstruksjoner og/eller andre rigger følger det et stort sikkerhetsansvar. Om P&P annser det som utrygt å gjennomføre arrangement som planlagt (eksempelvis grunnet høy vindstyrke) vil de stå fritt til å ta de nødvendige forhåndsregler for å sørge for gjesters og ansattes sikkerhet. I ytterste konsekvens vil P&P stå fritt til å avgjøre om arrangement må avlyses helt eller delvis. P&P vil under slike omstendigheter ikke bære noen form for økonomisk ansvar for de konsekvenser dette vil medføre. I de tilfeller hvor P&P ikke har personell på stedet, forplikter leietaker seg til å besørge skikket personell til å sørge for sikkerheten på utstyr og mennesker.

 

16.Taushetsplikt

All informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med gjennomføringen av avalen skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten skriftlig samtykke fra annen part. 

 

17.Bilde & Video

P&P har rett til å bruke bilder & video fra leveranser i reklame og profileringsøyemed så fremt det ikke i forkant av oppdrag skriftlig er avtalt annet. Kunde er ansvarlig om å opplyse produksjonens deltakere og personer som vil kunne bli avbildet eller filmet om dette. 

 

18.Lovvalg og verneting

Avtaleforholdet underlegges norsk lovgivning slik den til enhver tid gjelder. Partene vedtar Bergen tingrett som verneting for konflikter som måtte springe ut av avtaleforholdet

P&P PRODUKSJONER AS         Telefon: 55 32 37 37          E-Post: post@pp-prod.no

bottom of page